CVS tehnički pregledi

Produženje registracije vozila za pravna lica

Sa vozilom otići na tehnički pregled.

Potrebna dokumenta:

1. Saobraćajna dozvola

2. Kopija APR obrasca

Na tehničkom se dobija ispunjen registracioni list kao potvrda ispravnosti vozila.Na dobijen registracioni list je potrebno udariti pečat firme i staviti potpis ovlašćenog lica.


Polisa osiguranja i uplata premije (iznosa osiguranja). Polisu možete videti ako kliknete O V D E. Prilikom kupovine polise potrebno je potpisati i udariti pečat firme na mestu predviđenom za to.

Potebna dokumenta:

1. Saobraćajna

2. Pečat firme

3. Kopija APR obrasca


Uplata taksi se vrši virmanski. Nalogom za prenos ili elektronski.

Nakon uplate (bilo da je elektronska ili virmanska) na šalteru banke je potrebno preuzeti bankarsku potvrdu na kojoj se nalazi specifikacija plaćenih taksi i polise osiguranja.Potvrda je garant banke da je firma uplatila potrebne iznose za polisu i takse.

Potrebna dokmenta:

1. Popunjeni nalozi za prenos (virmani) za takse i polisu. Ako iznose plaćate elektronski (elektronsko bankarstvo) onda su potrebni tačni iznosi taksi i polise kao i žiroračuni sa pozivima na broj.


Potrebna dokumentacija:

1. Popunjen registracioni list (sa tehničkog). Mora biti potpisan od ovlašćenog lica sa udarenim pečatom firme.

2. Kopija polise (drugi primerak sa pečatom i potpisom)

3. Bankarska potvrda o uplati iznosa za takse i polisu (original)

4. Lična karta ovlašćenog lica. (lice koje ide u MUP)

5. Saobraćajna dozvola

6. Ovlašćenje za lice koje ide u MUP. Ovlašćenje se izdaje na memorandumu firme.Mora sadržati podatke o vozilu (iz saobraćajne dozvole), podatke o ovlašćenom licu (iz lične karte. Ovlašćenje mora biti potpisano sa pečatom firme i mora imati i zavodni pečat sa brojem ovlačćenja i datumom.

5. Kopija APR obrasca

Napomena: Ako je vozilo firme u vlasništvu leasing kuće treba dodati još:

1. Ovlašćenje za registraciju izdato od leasing kuće na firmu korisnika leasinga

2. Izvod iz APR-a leasing kuće

3. Rešenje iz APR-a leasing kuće ukoliko je leasing kuća imala neke promene (napr. Leasing kuća Societe leasing je sada OTP Leasing, pa se mora menjati i saobraćajna dozvola)

Od ostalih aktuelnosti izdvajamo